Algemene voorwaarden

Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling, mits dit het effect van de therapie niet belemmert.
  De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien cliënt de voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijsstelt of nodig acht, kan cliënt deze eenzijdig beëindigen.
 • De therapeut kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 120,- voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van € 90,- per sessie hierop volgend.
 • Betalingswijze van de behandeling is aansluitend aan de behandeling, per pin of contant. In uitzonderingsgevallen kan een rekening worden meegegeven.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De therapeuten van Vitaal.nl zijn lid van de beroepsvereniging VBAG en geregistreerd bij de RBCZ. De therapeuten zijn via deze instanties aangesloten bij een geschillencommissie en tuchtrecht van de RBCZ. Voor meer informatie: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html
 • Alle eventueel nadelige gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en voor rekening van de cliënt zelf.
 • De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Vitaal.nl gelezen welke cliënt is uitgereikt of cliënt gelezen heeft op de website van praktijk.
 • Cliënt stemt in met dit privacyreglement.
 • Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.